قانون جدید

قانون جدید حجم مبنا در بورس یعنی چه؟

/ex-volumine

قانون جدید حجم مبنا چه تغییراتی در بازار و نحوه محاسبه سود یا زیان دارد؟!!