دوره مدیریت پرتفوی (مدیریت سبد سهام)

مدیریت پرتفوی (مدیریت سبد سهام)

آموزش مدیریت پرتفوی: یکی از اصلی ترین ارکان موفقیت در بازار سهام نحوه تشکیل و چیدمان سبد سهام می باشد. یک سرمایه گذار در کنار نحوه تجزیه و تحلیل سهام می آموزد چگونه سهام شرکت های مختلف را در یک سبد چیده و بهینه مدیریت نماید. چنانچه یک سرمایه گذار، سهام خوبی را جهت خرید انتخاب نماید ولی در چیدمان و تخصیص منابع و نحوه مدیریت ریسک سبد دچار مشکل باشد، قطعا به اهداف مالی خود دست پیدا نخواهد کرد. از طرف دیگر، یک سرمایه گذار ممکن است با انتخاب سهام معمولی ولی با چیدمان درست سبد سهام به موفقیت های چشمگیری دست یابد.

سرفصلهای اصلی:

 • آموزش بورس: چگونگی تخصیص منابع در سبد سهام
 • آموزش بورس: چگونگی میزان ورود نقدینگی به هر سهم
 • آموزش بورس: میزان تنوع پذیری سهام در پرتفوی
 • آموزش بورس: مدیریت ریسک و بازده پرتفوی
 • آموزش بورس: ارزیابی عملکرد پرتفوی
 • آموزش بورس: نحوه بهینه سازی مستمر پرتفوی
 • و غیره

مدت دوره: ۱۲ ساعت

اهداف دوره مدیریت پرتفوی :

 • آموزش حرفه ای و تخصصی چیدمان سبد سهام
 • آموزش مدیریت ریسک و بازده (پرتفوی)
 • آموزش نحوه ارزیابی عملکرد سبد سهام
 • نحوه بهینه سازی مستمر پرتفوی
 • آموزش نحوه و میزان تنوع پذیری سهام
 • آموزش نحوه تخصیص منابع در سبد سهام
 • آموزش مفاهیم ضریب بتا، ضریب همبستگی، نسبت شارپ انحراف معیار، ضریب آلفا و …