دوره های آموزشی

یکی از خطاهای بزرگ افراد در بورس اینه که فکر میکنند نیاز به آموزش ندارند و سرمایه های خود را که به سختی بدست آورده اند را ظرف یک ماه در بازار نابود میکنند و تازه آن موقع به فکر آموزش می افتند زمانی که در باتلاق ضرر هستند. در حالی که میتوانستند در شروع کار 5 درصد آن سرمایه را صرف آموزش خود یا به نوعی سرمایه گذاری رو خود کنند و از 95 درصد باقی مانده از اون بسیار پول بسازند.