به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شاخص کل هم وزن با افزایش ۱۰۰۲۵ واحدی به کانال ۳۷۸ هزار و ۱۲۰ واحدی صعود کرد.

 شاخص قیمت هم وزن هم با رشد ۶۶۲۶ واحدی در سطح ۲۴۹ هزار و ۹۱۲ واحدی قرار گرفت.

شاخص بازار اول با رشد ۲۸۲۵۵ واحدی در کانال ۸۹۲ هزار و ۷۹۸ واحدی قرار گرفت و شاخص بازار دوم با  افزایش ۶۵۴۷۵ واحدی ، عدد دو میلیون و  ۳۱۳ هزار و ۱۱۵ واحدی را نمایش داد.

بر اساس این گزارش، فلزات اساسی با ۹۴۱ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات امروز را به خود اختصاص دادند و پس از آن نمادهای بانکی با ۹۳۹ میلیارد تومان بیشترین گردش نقدینگی را تجربه کردند. نمادهای شیمیایی نیز با  بیش از  ۹۰۴ میلیارد تومان ، دیگر صنعت پر ارزش امروز بورس تهران بودند.

به این ترتیب، امروز معامله گران بورس بیش از ۷ میلیارد سهم و حق تقدم و اوراق مالی در قالب یک میلیون و ۲۷۵ هزار نوبت معامله و به ارزش ۹ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان دادوستد کردند .