کاهش نوسان قیمت

تصمیم بامزه کاهش نوسان 5% به 2%!!!

/slippage

پس از کاهش نوسان قیمت در بورس چه خواهد شد؟