حجم مبنا

تصمیم بامزه کاهش نوسان 5% به 2%!!!

/slippage

پس از کاهش نوسان قیمت در بورس چه خواهد شد؟


قانون جدید حجم مبنا در بورس یعنی چه؟

/ex-volumine

قانون جدید حجم مبنا چه تغییراتی در بازار و نحوه محاسبه سود یا زیان دارد؟!!