با موافقت کمیته درج شرکت فرابورس، دو شرکت قند تربت حیدریه و سرمایه  گذاری امین توان آفرین ساز از 25 خرداد با نمادهای "قتربت" و "وامین" در  گروه قند و شکر و سرمایه گذاری ها به عنوان چهارمین و پنجمین نماد معاملاتی  در تابلوی توافقی بازار سوم فرابورس درج شدند.

بنابراین گزارش، شرکت  های سرمایه گذاری افتخار سهام، سرمایه گذاری لقمان و اقتصادی نگین گردشگری  ایرانیان به ترتیب به عنوان اولین، دومین و سومین نماد معاملاتی در تابلو  توافقی بازار سوم فرابورس درج شدند.